Mistrzostwa Świata w Nordic Walking

Nordic Walking

Mistrzostwa Świata Nordic Walking

5-6 października 2013.

5 października Polana Jakuszycka - Cross

6 października Szrenica - Hill

Zawody otwarte dla każdego chętnego.Regulamin

 1. CEL ZAWODÓW
Celem zawodów jest popularyzacja Nordic Walking jako prozdrowotnej aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, wśród ludzi w różnym wieku z różnych środowisk społecznych.

2. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW
Szklarska Poręba - Jakuszyce
05.10.2013 (sobota – rywalizacja CROSS) - Jakuszyce
06.10.2013 (niedziela – rywalizacja HILL) – Szklarska poręba / Dolna Stacja wyciągu na Szrenicę

3. UCZESTNICTWO
Zawody otwarte. Każdy z uczestników może startować na jednym z wybranych dystansów. Każdy jeden zawodnik może startować w rywalizacji CROSS (jeden wybrany dystans) i HILL.
Dzieci ok. 250 m,
Dorośli CROSS: 300 m lub 10 km, lub 20 km,
Dorośli HILL: ok. 10 km.

4. BIURO ZAWODÓW
Szklarska Poręba – Stacja Jakuszyce
04.10.2013 (piątek) w godz. 15.00 - 20.00
05.10.2013 (sobota) w godz. 6.00 - 8.30
W biurze zawodów będą wydawane pakiety startowe oraz będzie czynna wypożyczalnia kijów Nordic Walking (opłata za wypożyczenie 10,-). Każdy z zawodników powinien posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz potwierdzenie przelewu opłaty startowej.

5. ZGŁOSZENIA , OPŁATA STARTOWA
Zgłoszenia do dnia 30.09.2013 g. 24.00, należy dokonywać poprzez wypełnienie i wysłanie FORMULARZA na stronie www.msnw.pl
Uwaga! Po tym terminie zostaną zamknięte listy startowe i nie będzie możliwości zgłoszenia się do udziału w zawodach w biurze zawodów. Po tym terminie zapisy nie będą prowadzone.
Opłata startowa za 1 start wynosi:
- 70 zł – gotówka w biurze zawodów w dn. 04 lub 05.10.2013
- 50 zł – odpłatne przelewem do dnia 30.09.2013
- 30 zł – członkowie PSNW
- 0 zł – grupa Dzieci 1-6 lat na dystansie ok. 250 m
Opłata startowa za 2 starty (CROSS i HILL) wynosi:
- 80 zł - odpłatne przelewem do dnia 30.09.2013
- 100 zł – gotówka w biurze zawodów w dn. 04 lub 05.10.2013
Numer konta bankowego do wpłat opłaty startowej:
BZ WBK 90 1090 2095 0000 0001 1318 1313
W tytule: MSNW opłata startowa oraz imię i nazwisko zawodnika.

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
CROSS:
start masowy na dystansach 300 m, 10 km, 20 km w podziale na kategorie wiekowe oraz grupowe
HILL:
start masowy na górę Szrenica z Dolnej Stacji wyciągu na Szrenicę / Szklarska Poręba, meta: Schronisko na Szrenicy
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Przepisami Sportowej Rywalizacji w Zawodach Nordic Walking PSNW

7. USTALENIE WYNIKÓW
We wszystkich kategoriach zostanie ustalona kolejność miejsc według rzeczywistego czasu pokonania dystansu. Czas marszu jest określony na podstawie elektronicznego pomiaru czasu z użyciem elektronicznych chipów sytemu Domtel Chronotrack. Po opublikowaniu wyników nieoficjalnych zawodnicy mają czas 30 minut na zgłaszanie do Sędziego Głównego Zawodów protestu. W przypadku braku protestów opublikowane wyniki są oficjalnymi, ostatecznymi wynikami zawodów.
Protesty w formie wyłącznie pisemnej mogą być zgłaszane do Sędziego Głównego Zawodów po wniesieniu przez zawodnika wadium w wysokości 150,-

8.TRASA
CROSS: tereny leśne w Jakuszycach
HILL: szlak turystyczny STACJA DOLNA WYCIĄGU NASZRENICĘ – SCHRONISKO NA SZRENICY
Na trasie będą umieszczone:

- punkt pomocy medycznej (okolice startu - mety)
- punkty odświeżania i odżywiania - start/meta. Punkty odżywiania będą zaopatrzone w wodę

9. KATEGORIE WIEKOWE
CROSS:
Kobiety K
Mężczyźni M
Dzieci D

D: 0-6 lat 250 m
D: 0-6 lat 250 m
K7: 7 – 13 lat (tylko 10 km)
M7: 7 – 13 lat (tylko 10 km)
K14: 14 – 17 lat (tylko 10 km)
M14: 14 – 17 lat (tylko 10 km)
K18: 18 - 29 lat
M18: 18 - 29 lat
K30: 30 - 39 lat
M30: 30 - 39 lat
K40: 40 – 49 lat
M40: 40 – 49 lat
K50: 50 – 54 lata
M50: 50 – 54 lata
K55: 55 – 59 lat
M55: 55 – 59 lat
K60: 60 - 64 lat
M60: 60 - 64 lat
K65: 65 - 69 lat
M65: 65 - 69 lat
K70: 70 lat i więcej
M70: 70 lat i więcej
*O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

KATEGORIE RODZAJOWE
Drużyna Rodzina
– drużyna 3 osobowa złożona z 2 osób dorosłych (rodzice, dziadkowie plus dziecko z kategorii wiekowej maksymalnie K/M 14, pod uwagę bierzemy sumę 3 czasów.
(* dystans - wyłącznie 10 km)

Niepełnosprawni
- osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do okazania kserokopia w biurze zawodów)
(*dystans - wyłącznie 10 km)
Służby mundurowe
– osoby pełniące służbę w jednostkach Wojska, Policji, Służby Leśnej, Służby Więziennej, Policji, Staży Miejskiej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej
(* dystans - wyłącznie 10 km)

Dziennikarze (czynnie wykonujący zawód dziennikarza) - osoby pracujące na stanowisku dziennikarz (I Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Nordic Walking)

(* dystans wyłącznie 10 km)

HILL:
Kobiety K
Mężczyźni M

K18: 18 - 29 lat
M18: 18 - 29 lat
K30: 30 - 39 lat
M30: 30 - 39 lat
K40: 40 – 49 lat
M40: 40 – 49 lat
K50: 50 – 54 lata
M50: 50 – 54 lata
K55: 55 – 59 lat
M55: 55 – 59 lat
K60: 60 - 64 lat
M60: 60 - 64 lat
K65: 65 - 69 lat
M65: 65 - 69 lat
K70: 70 lat i więcej
M70: 70 lat i więcej
*O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

10. PROGRAM GODZINOWY ZAWODÓW
w dn. 05.10.2013r. Szklarska Poręba - Jakuszce

7.00 – 8.30 - przyjmowanie wpłat i wydawanie numerów pakietów startowych
OFICJALNE OTWARCIE ZAWODÓW
9.00 - start Dzieci na dystansie 250 m
9.15 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród (dzieci)
9.20 - start 300 m w ustalonej kolejności
9.30 – start 10 km w ustalonej kolejności
11.30 – start 20 km w ustalonej kolejności
15.00 – zamknięcie mety, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród (dorośli)
w dn. 06.10.2013r. Szklarska Poręba – Dolna Stacja wyciągu na Szrenicę

10:00 - start w ustalonej kolejności
13:00 – zamknięcie mety, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

11. NAGRODY
Pierwsze trójki w poszczególnych kategoriach wiekowych i rodzajowych otrzymują statuetki, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Nagrodzeni zostaną także dodatkowo: Najstarszy i Najmłodszy Uczestnik i Uczestniczka MSNW.
Wśród wszystkich zawodników startujących w zawodach zostaną rozlosowane nagrody od sponsorów i wycieczki.
Każdy z uczestników zawodów po ukończeniu dystansu otrzymuje pamiątkowy medal.
* Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych kryteriów nagradzania zawodników  trofeami oraz nagrodami rzeczowymi (np. okolicznościowe koszulki).

12. RYZYKO STARTU
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność, co poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym na deklaracji przed przystąpieniem do rywalizacji. Każdy uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji imprezy.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
Wszelkie kwestie sporne związane z rywalizacją sportową rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów. Ze względu na lokalizację zawodów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów. Organizator posiada ubezpieczenie OC dotyczące imprez sportowych.
Wszelkie zmiany oraz uzupełniające informacje dot. MMPNW będą publikowane w postaci komunikatów na oficjalnej stronie
Copyright (c) InterPele jakuszyce.info.pl Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u
Odwiedzin:
Online: 1